Op werkdagen voor 22:00u besteld, morgen bezorgd
Betaal achteraf met Afterpay
Gratis verzending vanaf €50 naar Nederland & België!
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
  Op werkdagen voor 22:00u besteld, morgen bezorgd
  Betaal achteraf met Afterpay
  Gratis verzending vanaf €50 naar Nederland & België!
  Geen reactie op uw mail? Wij ervaren problemen met het ontvangen van mails in ons klantenservice systeemGeen reactie op uw mail? Wij ervaren problemen met het ontvangen van mails in ons klantenservice systeemLees meer

  Algemene voorwaarden

  INHOUD

  ARTIKEL 1 - Definities
  ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
  ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
  ARTIKEL 4 - Het aanbod
  ARTIKEL 5 - De overeenkomst
  ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
  ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
  ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
  ARTIKEL 9 - De prijs
  ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
  ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
  ARTIKEL 12 - Duurtransacties
  ARTIKEL 13 - Betaling
  ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
  ARTIKEL 15 - Geschillen
  ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk  ARTIKEL 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
  meer technieken voor communicatie op afstand;
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Dag: kalenderdag;
  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


  ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

  Toolsvoordelig
  Adres: de Hork 1B, 5431NS, Cuijk (kantooradres, geen magazijn)
  Postadres: Postbus 69, 5430AB, Cuijk
  Telefoonnummer: +31 (0)85 070 9000 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 22:00
  E-mailadres: [email protected]
  KvK-nummer: 10044499
  BTW-identificatienummer: NL807346779B01

  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
  gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
  − de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
  − de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is
  toegekend;
  − een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
  aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


  ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
  zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
  meest gunstig is.


  ARTIKEL 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
  binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  − de prijs inclusief belastingen;
  − de eventuele kosten van aflevering;
  − de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
  − het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  − de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  − de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
  doen van de prijs;
  − de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
  andere grondslag dan het basistarief;
  − indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
  deze voor de consument te raadplegen is;
  − de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door
  hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
  waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  − de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
  − de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
  waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  en
  − de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
  die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
  ARTIKEL 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
  acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
  te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
  der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
  heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
  diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


  ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze
  termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover
  dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  Het product mag niet terug gestuurd worden, als het gebruikt is.
  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
  aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
  Bij levering van diensten:
  3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de
  dag van het aangaan der overeenkomst.
  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
  door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.


  ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


  ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
  een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
  voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.


  ARTIKEL 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
  gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
  aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden
  bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


  ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
  niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
  in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
  doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


  ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
  gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
  bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.


  ARTIKEL 12 – Duurtransacties

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
  tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
  twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de
  overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet
  als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
  de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


  ARTIKEL 13 – Betaling

  1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval
  van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de
  deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
  een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
  de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
  in rekening te brengen.


  ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
  5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.


  ARTIKEL 15 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
  van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
  producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door
  de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
  Webshop Keurmerk via [email protected]
  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
  de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
  voorgelegd.
  4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
  indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
  faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
  5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de
  Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
  bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.


  ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
  nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
  een duurzame gegevensdrager.


  ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

  1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
  Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam.

  Laatst gewijzigd 28 april 2011

  Neem contact met ons op

  Chat live met ons

  ma t/m vr 09.00 - 22.00 uur

  Start live chat

  Telefoon

  09.00 - 22.00 uur
  ma t/m vr

  +31 (0)85 070 9000

  E-mail

  Antwoord binnen 24 uur

  Stuur ons een email

  Social media

  Volg ons op onze social media kanalen

  8,8Review LogoWij scoren een 8,8 op Webwinkel Keur

  Toolsvoordelig.nl

  Beversestraat 21 B
  5431 SL Cuijk (NL)
  Afhalen niet mogelijk!

  BTW-nr: NL807346779B01
  KvK: 10044499