Op werkdagen voor 22:00u besteld, morgen bezorgd
Betaal achteraf met Klarna
Gratis verzending vanaf €50 naar Nederland & België!
Alle Acties
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
  Op werkdagen voor 22:00u besteld, morgen bezorgd
  Betaal achteraf met Klarna
  Gratis verzending vanaf €50 naar Nederland & België!

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 - Definities
  Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  Artikel 4 - Het aanbod
  Artikel 5 - De Overeenkomst op afstand en Overeenkomst
  Artikel 6 - Herroepingsrecht
  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
  Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht
  Artikel 9 - De prijs
  Artikel 10 - Conformiteit en garantie
  Artikel 11 - Levering en uitvoering
  Artikel 12 - Beëindiging van de Overeenkomst met een Bedrijf
  Artikel 13 - Aansprakelijkheid
  Artikel 14 - Betaling
  Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
  Artikel 16 - Klachtenregeling voor Consumenten
  Artikel 17 - Klachtplicht voor Bedrijven
  Artikel 18 - Geschillen
  Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht; Lees alles over Bedenktijd.
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
  3. Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met de Ondernemer;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
  8. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping dat de Ondernemer ter beschikking stelt dat een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten of Bedrijven aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst met de Consument waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
  11. Overeenkomst: iedere overeenkomst (niet zijnde een Overeenkomst op afstand met de Consument) met betrekking tot de verkoop en levering van producten, die tot stand komt middels Techniek voor communicatie op afstand tussen een Bedrijf en de Ondernemer met inbegrip van elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst;
  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst tot afstand of Overeenkomst, zonder dat Consument en/of het Bedrijf en de Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

  Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

  Jako Bouwmachines B.V.
  De Hork 1b
  5431 NS Cuijk
  Nederland

  Telefoon: (024) 358-1410
  Email: [email protected]
  KVK-nummer: 10044499
  BTW-nummer: NL807346779B01

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de Ondernemer en de Consument. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door de Ondernemer uitgebrachte offertes en/of prijsopgaven en op alle door het Bedrijf en de Ondernemer te sluiten en gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle (rechts)handelingen, leveringen en door de Ondernemer voor het Bedrijf verrichtte werkzaamheden.
  2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst op afstand of Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
  3. De Ondernemer is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het door de Ondernemer aangekondigde tijdstip.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst op afstand of de Overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer garandeert niet dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van verzending;
   • de wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voorcommunicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   • of de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
   • de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de Overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten;
   • de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   • en de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Duurtransactie.

  Artikel 5 - De Overeenkomst op afstand en Overeenkomst

  1. De Overeenkomst op afstand en/of Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument en/of het Bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de Consument of het Bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de Overeenkomst op afstand van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.
  3. Indien de Overeenkomst op afstand of Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument of het Bedrijf elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
   • het e-mailadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
   • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aande Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
   • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst op afstand indien de Overeenkomst op afstand een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  1. In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  2. Iedere Overeenkomst op afstand of Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze Bedenktermijn gaat in op de Dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Overeenkomsten tussen Bedrijven en de Ondernemer zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht.
  2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of inspecteren voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
   geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Ondernemer. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dan wel het product niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk geworden.


  Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de Dag van het aangaan van de Overeenkomst op afstand. Overeenkomsten tussen Bedrijven en de Ondernemer betreffende de levering van diensten zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht.
  2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds (conform artikel 6 lid 2) terug ontvangen is door de Ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt, tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

  Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

  1. De Ondernemer kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   • die door de Ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
   • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   • die snel kunnen bederven of verouderen;
   • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloedheeft;
   • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken;
   • voor hygiënische producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

  Artikel 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Indien het aanbod geen geldigheidsduur heeft kan de Ondernemer te allen tijde de prijs van het product aanpassen.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie

  1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor Overeenkomsten met Bedrijven geldt dat de Ondernemer geen garanties geeft anders dan die van de fabrikant of importeur.
  2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst op afstand tegenover de Ondernemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na levering aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van de Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument of het Bedrijf, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
   • de Consument of het Bedrijf de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
   • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument of het Bedrijf aan het de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Consument of het Bedrijf akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument of het Bedrijf hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument of het Bedrijf heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand of de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument of het Bedrijf heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument of het Bedrijf geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument of het Bedrijf geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument of het Bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending in geval van vervangende artikelen bij een Overeenkomst op afstand zijn voor rekening van de Ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor levering aan Bedrijven geldt dat levering Ex Works (Incoterms 2020) De Hork 1A, 5431 NS, Cuijk geschiedt.

  Artikel 12 - Beëindiging van de Overeenkomst op afstand of Overeenkomst

  Beëindiging Overeenkomst

  1. Enkel de Ondernemer is gerechtigd, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of (b) de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
   • het Bedrijf enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
   • ten aanzien van het Bedrijf faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien het Bedrijf een natuurlijk persoon is en schuldsanering is aangevraagd;
   • de onderneming van het Bedrijf wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
   • executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van het Bedrijf;
   • de Ondernemer gegronde redenen heeft om te vrezen dat het Bedrijf niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met de Ondernemer gesloten Overeenkomst(en) te voldoen en het Bedrijf op verzoek van de Ondernemer niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
  2. Alle vorderingen die de Ondernemer in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op het Bedrijf mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
  3. Het Bedrijf is niet gerechtigd zich jegens de Ondernemer op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.
  4. Het Bedrijf is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
  5. De Ondernemer is jegens het Bedrijf niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat doordat de Ondernemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 12. Het Bedrijf vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst.


  Opzegging Overeenkomst op afstand

  1. De Consument kan een Overeenkomst op afstand die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De Consument kan een Overeenkomst op afstand die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
   van ten hoogste één maand.
  3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Duur Overeenkomst op afstand

  1. Als een Overeenkomst op afstand een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst op afstand te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 13 – Aansprakelijkheid

  1. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van het Bedrijf, waaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijke aanspraken van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ondernemer.
  2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW).
  3. Het Bedrijf dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij de Ondernemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van het Bedrijf jegens de Ondernemer, behalve die welke uitdrukkelijk door de Ondernemer is aanvaard, door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.

  Artikel 14 – Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument en het Bedrijf verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. In geval van betaling op rekening dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor Bedrijven geldt dat betaling plaats vindt zonder verrekening of opschorting door het Bedrijf uit welke hoofde dan ook.
  2. De Consument en het Bedrijf zijn van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim indien de betaling niet geschiedt binnen de in artikel 14.1 genoemde betalingstermijn. Het Bedrijf is ingeval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan de Ondernemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% per 4 weken, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van betaling. Onverminderd het recht van de Ondernemer om de daadwerkelijke schade te vorderen, is het Bedrijf in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan de Ondernemer te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
  3. Wanneer tijdige betaling op enige factuur uitblijft zijn alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar. De Ondernemer is in dat geval gerechtigd om iedere verdere levering op te schorten, totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.
  4. De Consument of het Bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
  5. In geval van wanbetaling van de Consument of het Bedrijf heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  6. De Ondernemer is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens het Bedrijf geheel of gedeeltelijk verrekenen met elke vordering die de Ondernemer op enig tijdstip op het Bedrijf heeft of zal verkrijgen.

  Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van de Ondernemer totdat alle vorderingen die de Ondernemer op de Consument of het Bedrijf heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald. De Ondernemer is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien de Consument of het Bedrijf enige verplichting uit hoofde van de met de Ondernemer gesloten Overeenkomst op afstand of Overeenkomst niet nakomt, onverminderd de bevoegdheid van de Ondernemer om ontbinding dan wel nakoming van de Overeenkomst op afstand of Overeenkomst te vorderen.
  2. Zolang op de geleverde producten van de Ondernemer een eigendomsvoorbehoud rust, is de Consument of het Bedrijf niet gerechtigd om deze producten te verwerken, te vervreemden of in gebruik te geven aan derden of om daarop enige vorm van zekerheid te vestigen, tenzij wanneer het Bedrijf een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Het Bedrijf verplicht zich om op eerste verzoek van de Ondernemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die het Bedrijf uit hoofde van doorlevering van de producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Worden de door de Ondernemer geleverde producten door het Bedrijf verwerkt in of tot andere producten, dan zal daarop eveneens ten behoeve van de Ondernemer een pandrecht worden gevestigd.
  3. Indien de tussen de Ondernemer en de Consument of het Bedrijf gesloten Overeenkomst op afstand of Overeenkomst op verzoek van een der partijen wordt ontbonden en er op de producten van de Ondernemer nog een eigendomsvoorbehoud rust, is de Consument of het Bedrijf gehouden om deze producten terstond aan de Ondernemer ter beschikking te stellen. De Consument of het Bedrijf is niet gerechtigd om een vordering zijnerzijds te verrekenen met deze producten dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.

  Artikel 16 – Klachtenregeling voor Consumenten

  1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
   de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot de Ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer jegens de Consument niet op, tenzij de Ondernemer dit schriftelijk anders meedeelt.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 17 – Klachtplicht voor Bedrijven

  1. Het Bedrijf is verplicht de door de Ondernemer geleverde producten en/of de verleende diensten terstond na levering op eventuele tekortkomingen, gebreken en/of beschadigingen te controleren.
  2. Het Bedrijf dient klachten over de producten en/of de verleende diensten op straffe van verval van elk vorderingsrecht zo spoedig mogelijk, doch wat betreft uiterlijk waarneembare gebreken binnen 24 uur na levering en wat betreft niet uiterlijk waarneembare gebreken binnen 24 uur na het moment waarop het Bedrijf de gebreken redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan de Ondernemer mee te delen. Elk vorderingsrecht vervalt hoe dan ook uiterlijk 30 dagen na levering.
  3. Na het constateren van enig tekortkoming is het Bedrijf gehouden om al datgene te doen respectievelijk na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade. Het Bedrijf is voorts gehouden om alle aanwijzingen van de Ondernemer ter zake op te volgen.
  4. Het Bedrijf is gehouden om alle voor het onderzoek van de klacht nodige medewerking aan de Ondernemer te verlenen, onder meer door de Ondernemer in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en verwerking van de producten. Indien het Bedrijf geen medewerking verleent of onderzoek van de klacht anderszins niet (meer) mogelijk is, kan het Bedrijf geen aanspraken meer geldend maken.
  5. Retournering van de geleverde producten aan de Ondernemer kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Ingeval van retournering dienen de producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor retournering komen voor rekening van de Ondernemer.
  6. Indien de klacht door de Ondernemer gegrond wordt geacht, heeft de Ondernemer, zonder tot verdere vergoeding van schade gehouden te zijn, de keus hetzij de geleverde producten te vervangen c.q. de tekortkoming in haar dienstverlening te herstellen, hetzij voor de geleverde producten en/of verleende diensten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. Tot enige andere verplichting is de Ondernemer niet gehouden.

  Artikel 18 – Geschillen

  1. Op de Overeenkomst op afstand tussen Consumenten en de Ondernemer en/of Overeenkomsten tussen Bedrijven en de Ondernemer waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard dan ook die tussen de Ondernemer en het Bedrijf mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

  Neem contact met ons op

  Chat live met ons

  ma t/m vr 09.00 - 22.00 uur

  Start live chat

  Telefoon

  09.00 - 22.00 uur
  ma t/m vr

  +31 (0)85 070 9000

  E-mail

  Antwoord binnen 24 uur

  Stuur ons een email

  Social media

  Volg ons op onze social media kanalen

  8,8Review LogoWij scoren een 8,8 op Webwinkel Keur

  Toolsvoordelig.nl

  Beversestraat 21 B
  5431 SL Cuijk (NL)
  Afhalen niet mogelijk!

  BTW-nr: NL807346779B01
  KvK: 10044499